Tin tức mới nhất
2020/6/15
Trên sê-ri KennFilm 3000 (không có antimon) có thể làm giảm tác động đến môi trường. Cải thiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR).
Khoảng 140.000 tấn antimon (Sb) được khai thác hàng năm cho các lĩnh vực công nghiệp khác nhau. Nồng độ các chất ô nhiễm Sb trong nước mặt, nước ngầm, nước biển, đất và sinh vật đã được phát hiện ở các quốc gia và khu vực khác nhau. https://www.scTHERirect.com/science/article/abs/pii/S0147651318302008
Duyệt hồ sơ
    3Danh sách điều tra